Tekstikoko: A A A A

Lähiradio Logo
Periaateohjelma

 Kansan Radioliiton periaateohjelma (28.3.2019) 

 Toiminta-ajatus – miksi olemme olemassa
 
Suomen perustuslain mukaan (§12)
Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.” Vaikka Suomessa on jo vapauduttu julkaisuihin kohdistuneesta virallisesta ennakkosensuurista, esiintyy maassamme edelleen monia muita sananvapauden toteutumista käytännössä rajoittavia tekijöitä.

 

Kansan Radioliitto toimii käytännön sananvapauden ja viestintädemokratian laajentamiseksi sähköisessä joukkoviestinnässä. Tuemme kansan ja erityisesti myös vähempiosaisten, syrjintäuhan alaisten ja valtavirtajulkisuuteen nähden poikkeavasti mutta rakentavasti ajattelevien väestöryhmien äänen kuulumista mediassa ja koko yhteiskunnassa. Edistämme mediakriittistä tutkimusta, osallistumme viestintäpoliittiseen keskusteluun ja kehitämme ihmisten omaehtoista yhteisö- ja kansalaisradiotoimintaa.


1)    Toimimme joukkoviestinnän kuluttajajärjestönä, kuuntelijoiden ja katselijoiden etujärjestönä, joka kiinnittää kriittistä huomiota mediain sisältöihin, erityisesti uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmien asemaan ja laatuun. Haluamme kansan näkökulman ja äänen kuuluviin
ja laatujournalismia, joka antaa olennaisia uusia monipuolisia, ihmisarvoa kunnioittavia ja rauhaa edistäviä aineksia maamme sekä maailman ilmiöiden ymmärtämiseen. Kulttuuriohjelmistojen, kuten elokuvien tuotannossa, hankinnassa ja jakelussa tulee antaa merkittävä sija kotimaisille taiteilijoille sekä maailman monista eri kulttuureista saataville laadukkaille sisällöille.


2)     Toimimme viestintäpoliittisena järjestönä sananvapauden ja viestintädemokratian kehittämiseksi, joukkoviestinnän keskittymistä, kaupallistumista ja yksityistämistä vastaan. Annamme julkisen palvelun Yleisradiolle periaatteellisen tuen ja samalla kriittisen kannustuksen ohjelmatoiminnan kehittämiseen vallan vahtikoirana, keskustelufoorumina ja kansan palvelijana. Samalla kannatamme kansalaisaktiviteettiin perustuvaa radio- ja tv-toimintaa yhteisömedioissa. Kaikille kuuluvaa sananvapautta on laajennettava.

 

3)     Kehitämme yhteisö- ja kansalaismediatoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää jokaisen sananvapautta käytännössä sekä kehittää kansalaisjärjestöjen ja vähemmistöjen omaehtoista viestintää. Edistämme näitä tavoitteita toimiluvan haltijana Helsingin Lähiradiossa ja aluejärjestömme kautta Radio Robin Hoodin taustayhteisössä Turussa.

 

Yhteisö- ja kansalaisradiotoiminnan kehitysmahdollisuudet on turvattava riittävin taajuus- ja lähetystehovarauksin sekä subventioin tekniikka-, toimitila ja henkilöstökustannuksiin niin alueellisesti kuin myös valtakunnallisesti.

4) Toteutamme toiminnallista mediakasvatusta kaiken ikäisille väestöryhmille yhteisö- ja kansalaismediatoiminnan kautta. Omaehtoinen ääni- ja kuvaohjelmatoiminta lisää ihmisten toimintakykyä sähköisessä viestinnässä ja samalla vahvistaa ihmisiä sosiaalisesti ja emotionaalisesti, ehkäisten siten syrjäytymistä.

 

Arvoja ja periaatteita

 

Kansan Radioliiton toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

 • Jokaisen sananvapauden edistäminen käytännössä.

 • Vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja sananvapauden edistäminen.

 • Ihmisten kehitys-, toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen mediassa riippumatta varallisuudesta, sosiaalisesta asemasta, sukupuolesta ihonväristä, iästä tai muusta henkilöstä johtuvasta syystä.

 • Demokratia-, hyvinvointi- ja viestintävajeesta kärsivien auttaminen viestintäasioissa.

 • Toiminnallisen viestintäkasvatuksen aktiivinen tarjoaminen kanavillamme; mediakriittisyyden lisääminen sekä valtamedian että sosiaalisen median suhteen.

 • Yhteistyöhalu erilaisten ihmisten, ryhmien ja yhteisöjen kanssa.

 • Kansainvälisen yhteistyön ja ystävyyden edistäminen.

 

Visioitamme

 

Aiempaa useammat ihmiset, järjestöt ja ryhmät ryhtyvät viestinnän sisällöntuotantoon, omien ohjelmien tekoon ja kansalaisjournalismi laajenee maassamme. Kansalaistoimijalähtöisiä ohjelmia on yhä enemmän kuultavana kansalaismedioissa, vapaasti etenevillä aalloilla sekä internetissä. Ihmisten mediakriittisyys sekä valtamedian että sosiaalisen median suhteen on kehittynyt.

 

Kansan Radioliiton toiminta mediapalvelujen tarjoajana kehittyy ja laajenee; saamme lisää henkilö- ja yhdistysjäseniä; viestintäpoliittinen vaikutuksemme kasvaa. Teemme yhteistyötä samaan suuntaan toimivien kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden kanssa.

 

Edistämme paikallista ja valtakunnallista yhteisö- ja kansalaisradio- sekä -tv-toimintaa. Tuemme myös yhteisö- ja kansalaistelevisio-ohjelmiston syntyä internetissä. Nettisivumme tukevat toimintaamme monipuolisesti.

 

Kansainvälinen yhteistyömme laajenee niin kuuntelija- ja katselijajärjestötoiminnan kuin yhteisöradiotoiminnan alueilla. Osallistumme kansainvälisiin hankkeisiin yhteisömediatoiminnan, viestintäkasvatuksen, alan tutkimuksen, viestintädemokratian ja sananvapauden kehittämiseksi.
 

Tavoitteitamme

 

Mediakriittisen keskustelun edistämisessä

 • tuemme erityisesti kriittistä asiajournalismia sekä kansan äänen kuulumista radiossa ja televisiossa, vaadimme monipuolisuutta ja laatua valtamedialta, vastustamme väärien tietojen jakamista, olennaisista tiedoista vaikenemista, manipulointia ja vihapuhetta

 • toimintamuotoinamme ovat mm. keskustelu- ja koulutustilaisuudet, kannanotot, julkaisut, nettisivu, sosiaalinen media, alustaja- ja asiantuntijapalvelu sekä yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja viestintätutkimuksen kanssa

 • liitto viestintäpoliittisena järjestönä otamme kantaa ja annamme lausuntoja viestintäpolitiikasta ja joukkoviestintää koskevista lainsäädäntöhankkeista kiinnittäen erityistä huomiota yhtäältä julkisen palvelun yleisradiotoiminnan asemaan ja toisaalta yhteisö- ja kansalaismedian asemaan teemme selvityksiä, ehdotuksia ja aloitteita sekä esitämme kannanottoja viestintäpolitiikasta ja joukkoviestinnän sisällöistä.

 • teemme yhteistyötä mediakriittisten ja mediakasvatuksellisten järjestöjen ja tutkijoiden kanssa

 • harjoitamme käytännöllistä, toiminnallista mediakasvatustoimintaa

 • vahvistamme vuorovaikutuksellista viestintäkulttuuria yhteiskunnassa

 

Kansalais- ja yhteisöradiotoiminnan edelläkävijänä

 • kehitämme kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, järjestöjen ja liikkeiden ulkoista ja sisäistä viestintää

 • laajennamme ihmisten ja ryhmien käytännön sananvapautta ja itsensä ilmaisun mahdollisuuksia

 • tarjoamme aktivoivan tavan joukkoviestintä- ja mediataitojen oppimiseen eri ikäisille ja erilaisen koulutustaustan omaaville ihmisille

 • annamme kanava-aikaa vähemmistökulttuurien tai kulttuurivähemmistöjen omaehtoiseen viestintään

 • jatkamme toimiluvan haltijana Lähiradiossa Helsingissä ja liiton Turun aluejärjestön järjestöjäsenenä Turun Lähiradioyhdistyksessä eli Radio Robin Hoodin toimiluvanhaltijayhdistyksessä

 • painotamme omassa toiminnassamme erilaisten väestöryhmien ja järjestöjen yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteisö- ja kansalaisradiotoimintaan ja kansalaisjournalismiin

 • tarjoamme myös sosiaalisista tai terveydellisistä ongelmista kärsiviin väestöryhmiin kuuluville mahdollisuuksia käytännön sananvapauden ja mediataitojen laajentamiseen ja sitä kautta omien toimintaedellytystensä vahvistamiseen ja monipuolistamiseen

 • liitto on jäsenenä kansainvälisessä yhteisöradioliitossa World Association of Community Radio Broadcasters AMARC:issa 

   

 Viestintäpolitiikassa

 

Kansanvaltainen, jokaisen sananvapautta lisäävää joukkoviestintä ja viestintäpolitiikka tavoittelee muun muassa seuraavia asioita:

 • Julkisen palvelun radio- ja tv-toiminnalla tulee olla keskeinen sija maamme sähköisessä mediakentässä.  Sitä täydentämään tarvitaan kansalaisaktiviteettiin perustuvia yhteisö- ja kansalaismedioita.  Myös kaupallisen radio- ja tv-toiminnan uutis- ja ajankohtaisohjelmis­sa tulee toimiluvissa edellyttää ja käytännössä toteuttaa sisällöllinen monipuolisuus ja eri väestöryhmien tasapuolinen kohtelu.

 • Julkisen palvelun Yleisradion asema tulee turvata ja antaa sille journalistinen vapaus yksipuolistavista kaupallisista ja poliittisista rajoituksista. Laaduk­kaiden asiaohjelmien toimitustyön edellytyksiä tulee kehittää.

 • Ohjelmissa ja toimitustyössä tulee etusijalla olla tavallisten kansalaisten ja väestöryhmien näkökulmat. Uutis- ja asiaohjelmissa ei tule kaihtaa ja pelätä kriittisyyt­tä vallankäyttäjiä kohtaan. Jo ennen poliittisten päätösten tekoa tulee selvittää ja tuoda esiin eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia. Asioiden kehitystä tulee voida seurata. Tutkivaan laatujournalismiin tarvitaan resursseja.

   

 • Monipuolisen, ta­sokkaan ja ihmisläheisen ohjelmiston luomiseen tarvitaan eloa ja iloa, uteliai­suutta ja uskallusta.  On uskallettava kyseenalaistaa valtaeliitin esittämien ratkaisujen pakollisuus.  Toimittajakunnan ja kansalaisten välillä tarvitaan myös uusia vuorovaikutuksen muotoja.

 • Ammattilaisjournalismin ja kansalaisjournalismin välillä ei ole ylittämätöntä raja-aitaa.

 • Mediakasvatusta ja me­diakritiikkiä tarvitaan lisää.  Tarvitaan mediakritiikkiä niin joukkoviestintään kuin myös sosiaaliseen mediaan liittyen.

 • Radio ja tv voivat antaa ihmisille laadukkaita kulttuuri- ja taide-elämyksiä.  Myös viihde voi olla korkeatasoista, rentouttavaa ja joskus myös aktivoivaa.  Urheiluohjelmat voivat parhaimmillaan edistää penkkiurheilun lisäksi myös liikuntaa ja kansainvälistä vuorovaikutusta ja ymmärtämystä.

 • Radio- ja tv-toiminnan yhä laajentunut kaupallistuminen ja riippuvuus mainosrahoituksesta lisää paineita ohjelmistojen yhdenmukaistamiseen ja mainostettaviin hyödykkeisiin nähden kriittisten sisältöjen karsiutumiseen. 

 • Koska yksityinen pääomistaja voi käyttää hallitsemiaan medioita omien yhteiskunnallisten ja poliittisten mieltymystensä edistämiseen, radio- ja tv-toiminnan toimilupaehtoihin tulisi sisällyttää journalistisen monipuolisuuden velvoite. Kanavien omistuspohjan monipuolisuus tulee turvata toimilupapolitiikalla.

 • Kansan Radioliitto pitää tärkeänä kansalaisten aktiivisuuteen perustuvaa yhteisö- ja kansalaisradio- ja -tv-toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.  Tällaiset mielipidemediat voivat vahvistaa sananvapautta ja ihmisten omakohtaista osallistumista.  Ne voivat antaa erilai­sille kansalaisjärjestöille ja vähemmistöryhmille kanavan näkemystensä esille­tuontiin.  Yhteisö- ja kansalaisradiotoiminta on samalla omaehtoista viestintä­kasvatusta, jota tulee lisätä ja kehittää myös erilaisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa.

 • Yhteisö- ja kansalaisradiotoimintaan pyritään saamaan julkista toimintatukea, jollaista saa moni muukin yleishyödyllinen kulttuuri- ja viestintätoiminta. Tämä vaatimuksemme on saanut tukea myös Euroopan neuvoston sekä Euroopan unionin päätöksissä. Tavoitteenamme on reilu perustuki yhteisömedioille.

 • Liiton tavoitteena on myös valtakunnallinen yhteisö- ja kansalaisradiokanava.
   
                                                      ____

 

Keskustelu tässä periaateohjelmassa käsitellyistä asioista ja näkökohdista jatkuu. Toimintaamme ja ohjelmiamme kehitetään jatkuvasti. Lähetä mielipiteesi postitse, puhelimitse tai sähköpostilla.

Kansan Radioliitto - Folkets Radioförbund ry, Hämeentie 32, 00530 Helsinki

09 701 3300, lahi.radio@kara.inet.fi