Tekstikoko: A A A A

Lähiradio Logo
Radio Nordplus - train the trainers without borders

 https://radionordplus.com

 


"Radio Nordplus – kouluttajien koulutus ilman rajoja" -hanke kehittää pohjoismaisessa yhteistyössä sekä asiantuntijuutta että hyviä käytäntöjä vaihtaen yhteisöradiokoulutusta, jonka tavoitteena on alentaa heikommassa asemassa olevien kohderyhmien kynnystä osallistua yhteisöradioon.

Radiokoulutuksella on keskeinen rooli yhteisöradion pitämisessä elinvoimaisena, monipuolisena ja moniarvoisena ja sitä tarjotaan kaikille kansalaisille heidän sosiaalisesta asemastaan, osaamisestaan ​​tai elämäntilanteestaan ​​riippumatta. Sosiaaliseen mediaan verrattuna voittoa tavoittelematon yhteisöradio on profiloitu vastuulliseksi kansalaismediaksi, se toimii valtioneuvoston myöntämällä toimiluvalla ja sillä on vastuullinen päätoimittaja. Yhteisöradiossa ihmiset oppivat saamaan äänensä julkisesti kuuluviin modernin mediatekniikan sekä hyvän journalistisen etiikan ja kriittisen medialukutaidon lähestymistavan avulla.

Hankkeessa tuotetaan yhteisöradio-opetus- ja -oppimismateriaaleja nykyaikaisissa visuaalisissa ja äänimuodoissa sekä kaksi käsikirjaa: "Kouluta kouluttajia" esittelee kurssisuunnitelman ja ohjeet haavoittuvien aikuisopiskelijoiden kanssa työskenteleville kouluttajille ja "Training in Tandem" tarjoaa ohjeet yhteisöradiokouluttajille ja auttaa kohderyhmän kouluttaja suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutuksen tasa-arvoisesti yhteiselle kohderyhmälle.

Kaksivuotisen hankkeen aikana kumppanimaissa järjestetään useita testauskursseja, mukaan lukien radion peruskurssit haavoittuville aikuisopiskelijoille, joita vetää yhteisöradiokouluttaja ja kohderyhmäkouluttaja yhdessä.

Opetus- ja koulutusmateriaalit ja käsikirjat julkaistaan ​​englanniksi, tanskaksi, suomeksi ja ruotsiksi ja ne ovat ladattavissa hankkeen verkkosivuilta.

 Radio Nordplusin  taustalla toimivat organisaatiot  ovat:

Kansan Radioliitto – Folkets Radioförbund ry (FI)

Aarhus Global Media – kulttuurienvälinen mediatalo (DK)

Närradions riksorganisation (SE)

 

Radio Nordplus – train the trainers without borders” -project develops in Nordic co-operation and with exchange of expertise and good practices community radio training in order to lower the threshold for disadvantaged target groups to participate in community radio.

Radio training plays a key role in keeping community radio vibrant, diverse, and plural and it is offered to all citizens regardless of their social status, skills, or life situation. Compared to social media, non- profit community radio is profiled as responsible civic media, it is running under license and has a responsible editor in chief. In a community radio station, people learn to get their voices publicly heard by using modern media technology and with the approach of good journalistic ethics and critical media literacy.

The project will produce community radio teaching and learning materials in modern visual and sound formats and two handbooks: “Train the trainers” presents a course curriculum and guidelines for trainers working with vulnerable adult learners and “Training in Tandem” offers guidelines for community radio trainer and target group trainer to design and implement the training on an equal basis for a common target group.

During the two-year project, many testing courses will be carried out in partner countries, including basic radio courses for vulnerable adult learners led by community radio trainer and target group trainer in tandem partnership.

The teaching and training materials and handbooks are published in english, danish, finnish, and swedish and they can be downloaded from the project website.

The organizations behind Radio Nordplus are:

Kansan Radioliitto – Folkets Radioförbund ry (FI)

Aarhus Global Media – Intercultural Media house (DK)

Närradions riksorganisation (SE)